Jesteś tutaj:

Główna treść strony

RODO

5600
Klauzula informacyjna


Załącznik nr 13 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych


Klauzula informacyjna


Od 25 maja 2018 roku stosuje się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Przetwarzanie danych w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące, ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo; tel. 22 774 40 31, e-mail: sekretariat@2lo.legionowo.pl;
Inspektor Ochrony Danych Aleksander Jaszczołt, adres mailowy: iod@2lo.legionowo.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Szkoły (wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 584) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty